Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Účetní závěrka vs. účetní uzávěrka: Víte, v čem je rozdíl?

Jaký je rozdíl mezi účetní závěrkou a uzávěrkou? A je v tom vůbec rozdíl? Technicky vzato ano. Ale když se bude ve firmě mluvit o účetní závěrce nebo uzávěrce, každý bude vědět, že se jedná o uzavření účetního období a sestavení daňového přiznání.

Co je to účetní závěrka

Jedná se o celý proces, který vede k sestavení účetních výkazů. Mezi ně patří:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha k účetní závěrce

A následně se vyplňuje a zasílá daňové přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu.

A co obnáší účetní uzávěrka

Naproti tomu účetní uzávěrka je uzavření celého účetnictví za dané účetní období, které spočívá v uzavření:

  • Aktivních účtů
  • Pasivních účtů
  • Nákladových účtů
  • Výnosových účtů

A to přes závěrkové účty 710 – Účet zisků a ztrát a 702 – Konečný účet rozvážný.

TIP: Chcete si být jisti, že v účetní závěrce a uzávěrce neuděláte chybu? Přihlaste se na seminář Účetní závěrka za rok 2017 krok za krokem a načerpejte praktické informace.

11 kroků k účetní závěrce

Abychom ale mohli účetnictví uzavřít, vyčíslit konečné zůstatky těchto účtů a zjistit, jaký byl náš hospodářský výsledek za toto účetní období, musíme v rámci účetní závěrky udělat určité kroky, které nás k tomuto výsledku dovedou.

1. Inventarizace majetku a závazků

Je třeba porovnat, jestli účetní stav jednotlivých aktivních a pasivních účtů sedí na skutečnost a případně doúčtovat inventarizační rozdíly.

2. Závěrkové operace u zásob

Ten, kdo účtuje o zásobách, musí zkontrolovat konečný zůstatek na účtu 111 – Pořízení materiálu a 131 – Pořízení zboží, protože tyto účty musí mít k 31.12. nulový zůstatek.

3. Účtování časového rozlišení

Dále je třeba zkontrolovat, jestli byla dodržena účetní zásada, že náklady a výnosy se musí účtovat do období, s nímž věcně i časově souvisí. Nezapomeňte proto správně rozlišit, které náklady a výnosy patří do běžného účetního období a které jsou už součástí příštího účetního období.

4. Účtování dohadných položek

Podívejte se, jestli na pohledávky a závazky, které souvisí s běžným účetním obdobím a ovlivňují náklady a výnosy běžného období, máte doklad. Pokud ho nemáte, musíme účtovat o dohadných položkách.

5. Tvorba a zúčtování rezerv

Prověřte si, jestli nejste ve fázi tvorby nebo rozpuštění rezerv. Případně jestli byly splněny všechny podmínky pro daňovou uznatelnost rezerv.

TIP: Blížící se nový rok s sebou přináší i určité účetní a daňové novinky. Chcete se v této oblasti zorientovat? V tom případě by vám neměl uniknout seminář Daňové a účetní novinky v roce 2018.

6. Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám

Zjistěte, jestli máte nějaké nedobytné pohledávky nebo pohledávky po splatnosti. A nezapomeňte se řídit pravidly pro tvorbu opravných položek a odpisů pohledávek.

7. Kurzové rozdíly

Konečné zůstatky účtů, které vedete ve dvou měnách (zahraniční i česká), je potřeba přepočítat k 31.12. aktuálním kurzem ČNB k tomuto datu, pokud vykazují zůstatky. Vzniknou nám kurzové rozdíly, které zaúčtujeme jako kurzovou ztrátu nebo kurzový zisk.

8. Rozdělení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení

Účet 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení musí mít konečný zůstatek k 31.12. taky nulový. To znamená, že budeme muset zaúčtovat přerozdělení hospodářského výsledku dle rozhodnutí valné hromady společníků.

9. Vyčíslení HV běžného účetního období

Sestavte výkaz zisků a ztrát před zdaněním.

10. Výpočet daně z příjmů v daňovém přiznání a zaúčtování daně

Následně vypočítejte daň z příjmů v daňovém přiznání a zaúčtujte ji jako 591/341 ještě k 31.12. daného účetního období. Daň se musí účtovat do období, ke kterému patří.

11. Uzavření účetnictví

Posledním krokem je pak uzavření celého účetnictví přes závěrkové účty.

Připravte se na daňové a účetní novinky roku 2018

Chcete si být jisti, že v letošní účetní závěrce a uzávěrce neuděláte chybu? Absolvujte kurz Účetní závěrka za rok 2017 krok za krokem.

[tlac obsah=“Přihlaste se na kurz“ cil=“https://www.kurzysprint.cz/kurz/ucetni-zaverka-krok-za-krokem/“]

Buďte připraveni na nadcházející rok 2018 a s ním spojené daňové a účetní novinky. Všechny informace načerpáte na semináři Daňové a účetní novinky v roce 2018.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top