Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Jak správně spočítat obrat v rámci zákona o DPH

Víte, co patří a co nepatří do obratu, když chcete správně spočítat DPH? Podívejte se, jak to vypadá v praxi.

Obrat definovaný v zákoně o DPH

Začněme pojmem obrat, který je v zákoně o DPH důležitý pro následující situace:

 • rozhodnutí o tom, kdy se osoba povinná k dani stane plátcem DPH
 • stanovení zdaňovacího období
 • v případě, kdy chce plátce zrušit svou registraci k DPH
 • pro povinnou elektronickou formu podání u plátce, který je fyzickou osobou

Co se rozumí obratem, stanovuje §4a zákona o DPH:

Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku.

Co se zahrnuje do obratu:

 • zdanitelná plnění,
 • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§63 ZDPH) nebo
 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle §54 – §56 ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

POZOR: Pro to, aby se plnění zahrnulo do obratu, není podstatné, zda osoba povinná k dani účtuje nebo eviduje, ale to, zda se jedná o ekonomickou činnost nebo ne. Do obratu vstupují úplaty vždy k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nikoliv k datu přijetí těchto úplat nebo k datu zaúčtování do výnosů (tak to bylo pouze do konce roku 2008).

Příklad: Co do obratu patří a co nikoliv

Uveďme si příklad: Podnikatel vedoucí daňovou evidenci, který není plátce DPH, vystavil fakturu za poskytnuté služby 17.12.2013, ale tuto fakturu nedostal do konce října 2014 zaplacenu. Přesto ji zahrne do obratu pro sledování povinné registrace k dani z přidané hodnoty.

Co se naopak do obratu nezahrnuje:

 • úplata z prodeje dlouhodobého majetku
 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle §52.§53, §56 a-62 ZDPH, a dále
 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle §54-§56 ZDPH, avšak pouze v případě, že se jedná o plnění realizovaná v rámci doplňkové činnosti uskutečňované příležitostně
 • úplaty přijaté před uskutečněním plnění jako záloha
 • úplaty za uskutečněná plnění s místem plnění mimo tuzemsko

V novele zákona o DPH, který platí od 1.1.2014 byl zřejmě omylem opomenut nový §56 a, do kterého byl přesunut nájem vybraných nemovitých věcí, a proto se až do 1.1.2015 nájem vybraných nemovitých věcí do obratu nezapočítává.

Pro správné stanovení výše obratu je velmi důležitá znalost základních pojmů v DPH – definice jsou obsaženy v §4 ZDPH, popř. v jiných zákonech (např. zákon o účetnictví).

TIP: Chcete se vyznat v DPH? Navštivte kurz DPH v praxi.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby