Neučíme, ale připravujeme vás do praxe

Horizontální a vertikální analýza výkazů

Pokud budete provádět finanční analýzu Vaší společnosti, tak první, čím se budete zabývat, je vertikální a horizontální analýza základních výkazů finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Tato část finanční analýzy patří mezi nejjednodušší nástroje, nicméně jejich význam a důležitost není možné v žádném případě podceňovat.

Výsledky z horizontální a vertikální analýzy nám dávají základní přehled o vývoji jednotlivých veličin ve výkazech finančního účetnictví. Můžeme zjistit:

  • zda je firma zaměřena především na používání dlouhodobého či oběžného majetku
  • zda je firma financována především cizím nebo vlastním kapitálem

Poté se mohou manažeři rozhodovat, které další ukazatele budou důležité pro vyhodnocování výsledků činnosti podnikuNapříklad pokud firma používá ke své činnosti především dlouhodobý majetek, budou pro podnik velice důležité výsledky ukazatele rentability dlouhodobého kapitálu (ROCE, return on capital employed), protože ten tvoří podnikovou podstatu.

Co se týče části pasiv, pokud je firma zaměřena především na financování cizím kapitálem, budou manažeři bedlivě sledovat především ukazatel finanční páky. Obvykle se nejdříve začíná sestrojováním vertikální analýzy.

Vertikální analýza znamená zjišťování podílu jednotlivých dílčích položek výkazů na celku. V případě rozvahy se jako celek považují položky aktiva a pasiva celkem, v případě výkazu zisku a ztráty se za celek považují tržby (obvykle součet tržeb za prodej zboží a za prodej vlastních výrobků a služeb) anebo položka výkony, podle konkrétního předmětu činnosti dané společnosti. V rozvaze tak zjistíme hlavní položky aktiv a pasiv a ve výkazu zisku a ztráty získáme hlavní položky z výnosů a nákladů firmy. Vyjádření položek vertikální analýzy je samozřejmě v procentech.

Horizontální analýza nám ukazuje vývoj jednotlivých položek aktiv, pasiv a položek výkazu zisku a ztráty v čase. Výsledek této analýzy tedy může být charakterizován buď pozitivní změnou (růst položky v čase) anebo negativní změnou (pokles položky v čase). Horizontální analýza je tedy závislá na znalosti a schopnosti práce s indexy.

Zde bych si dovolil objasnit chyby mnohých novinářů, kteří se zabývají ekonomickými články a prezentacemi ekonomických výpočtů a dělají přitom mnoho chyb:

Indexní analýza je spojena s pojmem procento a procentní bod. Například rentabilita aktiv (ROA, return on assets) ve firmě byla v roce 2011 10% a v roce 2012 15%. Novináři obyčejně vezmou tyto dvě čísla a prohlásí, že daná firma zvýšila svou rentabilitu (ziskovost) o 5 procent. Tento závěr je ale lež!

Pravdou je, že firma zvýšila svou ziskovost o 5 procentních bodů. Zároveň také firma zvýšila svou rentabilitu o50 procent [(15-10)/10]. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je tedy ten, že procentní body vyjadřují absolutní změnu (rozdíl hodnot) a procenta vyjadřují relativní změnu.

Novináři buď tento vztah neznají anebo použijí to číslo, které pro ně bude zajímavější (bude znamenat zajímavější titulek k článku) a přinese jim vyšší úspěch na úkor pravdivosti.

© Kurzy Sprint s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby